Kini__ko_2t_komu_4af4380424ec9.jpgKini__ko_2t_komu_4af4380424ec9.jpg

Kiniško 2t komutatorius